ΥΔΡΟΘΕΙΟ


Ιδιότητες:

—άχρωμο

—άγευστο—έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά)

—εξαιρετικά εύφλεκτο

—βαρύτερο του αέρα (σχετική πυκνότητα: 1,187)

—τοξικό

—διαβρωτικό

—όρια ανάφλεξης στους 20 οC και 1013 mbar :4,3-45,5 % κ.ο.

—θερμοκρασία αυτανάφλεξης 250 οC

—σε θερμοκρασίες άνω των 300 οC διασπάται σε Η2 και S

—αποθήκευση σε υγρή μορφή σε φιάλες στα 18 bar


Πιθανοί κίνδυνοι από διαρροή:

Ως αέριο βαρύτερο του αέρα συγκεντρώνεται στο δάπεδο.

Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην όσφρηση για τον εντοπισμό του.

Μετά από μερικές εισπνοές παραλύουν τα αισθητήρια όργανα της μύτης, χάνεται η δυνατότητα εντοπισμού, και ελλοχεύει ο κίνδυνος εισπνοής θανατηφόρας ποσότητας.

Συνέπειες διαρροής: δηλητηρίαση, ανάφλεξη, ασφυξία και ψυχρά εγκαύματα.


Το προσωπικό που έρχεται σε άμεση επαφή με το υδρόθειο πρέπει:

–να γνωρίζει καλά τους κινδύνους

–να γνωρίζει καλά τις διαδικασίες ορθού χειρισμού

–να είναι εξοικιωμένο με τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Περισσότερα...

Περισότερα...